เข้าสู่ระบบ
username :
password :

IDline = lekkyone
 เมนูหลัก
:: หน้าหลัก
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
:: เงื่อนไขการให้บริการ
:: โปรโมชั่นวันนี้
:: ดู ใบสั่งซื้อ
:: ส่ง ใบสั่งซื้อ
:: ดาวน์โหลดฟรี
:: บทความ
:: กระดานสนทนา
:: วิธีการชำระเงิน
:: วิธีการจัดส่ง
:: ติดต่อเรา
:: ออกจากระบบ


รายการ :
0 รายการ
จำนวนเงิน :
0 บาท
ส่ง ใบสั่งซื้อ

 หมวดหมู่สินค้า
:: Shopping Cart
:: Shopping Mall
:: E-Learning
:: E-Office
:: ระบบประมูลสินค้า
:: ระบบจัดหางาน
:: ระบบจองหอพัก
:: ระบบจองโรงแรม
:: ระบบจองตั๋วรถ
:: ระบบจอง
:: ระบบงานสารบรรณ
:: ระบบงานอื่นๆ
:: ระบบผู้เชียวชาญ
:: เอกสารโปรเจค PHP
:: Android
:: ระบบเว็บโรงเรียน

E - mail :
 
 
ยังไม่มีการสั่งซื้อสินค้า  
SELECT::
กลับไปเลือกสินค้า !    ดู คำสั่งซื้อ   ส่ง คำสั่งซื้อ        เรียนรู้การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา PHP ด้วยตนเอง
- บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาของภาษา PHP
- บทที่ 2 การสอดแทรกคำสั่งภาษา PHP ในเอกสาร HTML
- บทที่ 3 การใช้ตัวแปรในภาษา PHP
- บทที่ 4 การอ่านและแปลงแบบข้อมูลในตัวแปรหรือค่าคงที่แบบเจาะจง
- บทที่ 5 การอ่านแบบข้อมูลของตัวแปรหรือค่าคงที่
- บทที่ 6 ตัวอย่างการใช้ echo เพื่อแสดงข้อความ
- บทที่ 7 คำอธิบาย (หมายเหตุ) ในภาษา PHP
- บทที่ 8 คำการใช้คำสั่งสำหรับคำนวณเลขคณิต
- บทที่ 9 การเพิ่มหรือลดค่าของตัวเลขในตัวแปรทีละหนึ่งตามแบบภาษาซีหรือจาวา
- บทที่ 10 การกำหนดค่าของตัวแปรที่เป็นตัวเลขหรือสตริงค์โดยใช้ assignment operators
- บทที่ 11 การใช้ตัวแปรเป็นชื่อของตัวแปร
- บทที่ 12 การกำหนดค่าคงที่
- บทที่ 13 การทำขั้นตอนซ้ำหรือวนลูป
- บทที่ 14 การแบ่งสายงานโดยจำแนกตามเงื่อนไขแบบ if-else
- บทที่ 15 การใช้ break และ continue ภายในลูป
- บทที่ 16 การแบ่งสายงานโดยจำแนกตามเงื่อนไขแบบ switch-case
- บทที่ 17 การเปรียบเทียบตัวเลขสำหรับสร้างเงื่อนไข
- บทที่ 18 การคำนวณเลขคณิตในระดับบิต
- บทที่ 19 การใช้อาร์เรย์ (Array)
- บทที่ 20 การใช้อาร์เรย์สองมิติ (2 Dimension Array)
- บทที่ 21 การใช้คำสั่ง each และ list สำหรับ associative array
- บทที่ 22 การนิยามและสร้างฟังก์ชันโดยผู้ใช้ (User-defined functions)
- บทที่ 23 การหาค่ามากกว่าและน้อยกว่าจากตัวเลขสองตัวและสลับที่กัน
- บทที่ 24 การสลับค่าของตัวแปรสองตัว swap()
- บทที่ 25 การใช้ฟังก์ชันเพื่อสร้างตัวเลขแบบสุ่ม
- บทที่ 26 การสร้างฟังก์ชันแบบเรียกตัวเอง (recursive function)
- บทที่ 27 การใช้ตัวแปรแบบ global ภายในฟังก์ชัน
- บทที่ 28 การตัวแปรแบบ static ภายในฟังก์ชัน
- บทที่ 29 การผ่านค่ากลับคืนมากกว่าหนึ่งจากฟังก์ชัน
- บทที่ 30 การอ่านตัวแปรจากภายนอกที่ได้จากการ Web browser โดยวิธี GET หรือ POST
- บทที่ 31 การตรวจดู webbrowser ของผู้มาเยือนว่าเป็นตัวไหน
- บทที่ 32 การสร้างและใช้งานคลาส (class) และออปเจค (object)
- บทที่ 33 การอ่านค่าวันและเวลาปัจจุบัน
- บทที่ 34 ตัวอย่างฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสตริงค์
- บทที่ 35 การแปลง \n ให้เป็น
- บทที่ 36 การใช้คำสั่ง include และ require
- บทที่ 37 Regular Expression

    การทำโปรเจค PHP
- ขอบเขตของแต่ละหัวข้อที่ควรจะมีในโครงงานฯ
- แนวทางการทำโปรเจคและการสอบ project วิทยานิพนธ์